Ryczał ewidencjonowany

Od 250 zł w zależności od ilości wystawianych dokumentów.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

0-10 pozycji księgowych250 zł
11-20 pozycji księgowych350 zł
21-40 pozycji księgowych450 zł
41-60 pozycji księgowych550 zł
61-70 pozycji księgowych650 zł
71-100 pozycji księgowych 1000 zł
101-120 pozycji księgowych1250 zł
121-150 pozycji księgowych1500 zł

Pełna Księgowość

400 zł
11-20 pozycji księgowych500 zł
21-31 pozycji księgowych600 zł
41-51 pozycji księgowych700 zł
51-70 pozycji księgowych850 zł
71-99 pozycji księgowych1300 zł
100-130 pozycji księgowych1500 zł
131-150 pozycji księgowych1700 zł
150-200 pozycji księgowych2000 zł
Powyżej 200 cena ustalana indywidualnie

Obsługa kadrowo płacowa 50 zł / Pracownik

Dodatkowe usługi

Korekta deklaracji vat z winy kontrahenta150 zł
Sprawozdanie GUS150 zł
Konsultacja biznesowa 1 godz.200 zł
Sprawozdanie finansoweRównowartość średniej z 3 ostatnich fv

Przez zaksięgowany dokument należy rozumieć każdy dokument podlegający wpisowi do programów księgowych i mający odzwierciedlenie w ewidencjach Zleceniodawcy w danym miesiącu rozliczeniowym z zastrzeżeniem, że:

  1. Każde 10 (dziesięć) pozycji wyciągu bankowego lub raportu kasowego podlegające księgowaniu traktujemy jako 1 dokument,
  2. Każde 2 (dwie) pozycje wyciągu bankowego walutowego podlegające księgowaniu traktujemy jako 1 dokument.

Do powyższych zestawień zastosowanie mają następujące definicje i uwagi:

  • przez pracownika podlegającego obsłudze kadrowo-płacowej rozumiemy każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, na podstawie umowy cywilno-prawnej lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym wynagrodzenia z tytułu powołania, dla którego należy rozliczyć wypłatę w danym miesiącu rozliczeniowym;
  • w przypadku rozliczania dla pracownika lub podwykonawcy więcej niż jednej wypłaty / delegacji w miesiącu rozliczeniowym, każdą wypłatę traktujemy jako osobną pozycję.
  • Zleceniobiorcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sporządzenia rocznego Bilansu, Rachunku Wyników, Informacji dodatkowej do bilansu i rozliczenia rocznego Zleceniodawcy w wysokości średniej z trzech ostatnich miesięcy nie mniej niż 500 zł.